All Telugu Songs All English Songs
2024 Hosanna New Songs Telugu Christmas Songs
Telugu New Year Songs English Christmas Songs
Amazon Festival Offers Telugu Lent or GoodFriday Songs
Cvsl Youtube Cvsl Facebook

Telugu Christian Songs Lyrics | Jesus Songs Lyrics In Telugu | Telugu Song Lyrics

Top Telugu Church Songs List

Telugu Christian Songs Lyrics | Jesus Songs Lyrics In Telugu | Telugu Song Lyrics

 

1 . నాకై నా యేసు కట్టెను

2. కన్న తల్లి చేర్చు నట్లు

3. హల్లెలూయ పాట ఏసయ్య పాట 

4. ఏసయ్య నా ప్రాణ నాధ 

5. ప్రేమ ప్రేమ ఎక్కడ నీ చిరునామ 

6.  దేవా నా హృదయంతో 

7.  నా వేధనలో నా బాదలో

8.  ఒక మాట చాలునయా నా ఏసయ్యా

9.  కుర్చుందును నీ సన్నిదిలో దేవా

10.  చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు

11.  నిను తలచి నను నేను మరచి

12. కన్నీరంతా తుడచి వేసి

13. మాట్లాడే ఏసయ్యా

14. నీవు లేని చోటేది ఏసయ్యా

15. పావురమా నీ ప్రేమ ఎంత మదురము

16. ఏపాటిదాననయా

17. కృంగిపోకు నేస్తమా

18. ఏసయ్య నాకంటూ ఎవరు లేరయ్యా

19. నీలో సమస్తము సాద్యమే

20. కన్నులతో చూసే ఈలోకం

21. ఒంటరిగా నేనున్నా

22. వీచె గాలుల్లో ప్రతి రూపం నీవె

23. మాటల్లో చెప్పలేనిది

24. కృపగల దేవుడవు

25. ఇల్లలోన పండగంట

26. అమ్మను మించిన ప్రేమ నీది 

27. రాజులకు రాజు పుట్టె అన్నయ్యా

28. సంబరాలు

29. నీ ప్రేమ నాలో

30. కలవరపడి నె కొండలవైపు

31. నాలో నివసించే నా ఏసయ్యా 

32. వినరండి నా ప్రియుని

33. నూతన గీతం నె పాడెద

34. పాటలతోనె పయనం సాగాలి

35. ఆనందం నీలోనె

36. నీవె కృపా ధారము

37. ఎవరూ లేక ఒంటరినై

38. నా ప్రియుడా నా ప్రియ ఏసు

39. దావీదు కుమారుడా నను డాటిపోకయా

40. నా తోడుగా ఉన్నవాడవే

41. ఎడబాయని నీదు కృపా 

42. అన్ని వేలలో వినివాడు

43. నిను నేను వెదకెదను

44. నడిపించు నా నావ

45. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా

46. ఎన్ని తలచినా  

47. నాకంటూ ఈ జగాన

48. నీవు చేసిన ఉపకారములకు

49. సిల్వలో నాకై కార్చెను ఏసు రక్తము

50. ఎంత దీనాతి దీనమో

51. ఇంత కాలం నీదు కృపలో

52. బెత్లహేములో సందడి

53. వింతైనా తారక వెలిసింది గగనాన

54. బాలుడు కాదమ్మో బలవంతుడు ఏసు

55. దీనుడు అజేయుడు

56. కృపగల దేవా  

57. ఎవరో నన్నిలా మార్చినది

58. స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించిన

59. కరుణా సంపన్నుడా

60. నేను వెళ్ళే మార్గము

61. పాడెదా స్తుతి గానము

62. మహదానందానమైన నీదు సన్నిది

63. శ్రీకరుడా నా ఏసయ్యా

64. అతి సుందరుడవు ఏసయ్యా

65. అమరమైన ప్రేమ

66. ప్రేమించెదన్ అధికముగా

67. జయ జయ ఏసు జయ యేసు

68. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము

69. సదాకాలము నీతో నేను

70. ఎంత మంచి దేవుడవు ఎసయ్యా

71. ఆరధనా స్తుతి ఆరధనా

72. శిలువలో ఆ శిలువలో

73. కలువరి గిరిలో సిలువ

74. భాసిల్లెను సిలువలో 

75. ఆర్చర్యమైన ప్రేమ

76. ఏసు రక్తము ఏసు రక్తము

77. ప్రియ ఏసు నిర్మించితివి

78. యేసు గొరియ పిల్లను నేను

79. నీ రక్తమే నీ రక్తమే

80. గీతం గీతం జయ జయ గీతం

81. కలువరి గిరినుండి పిలచిన

82. జయ జయంబులు పాడుడి

83. తెల్లగ తెలవారక ముందే

84. పరమ జీవము నాకు నివ్వా

85. సజీవుడేసుని రక్తములో

86. లేచినాడు రా సమాధి 

87. నా హుదయములో నీ మాటలే

88. రాజా నీ సన్నిధిలో నేనుంటానయా

89. నీవుంటే నాకు చాలు ఎసయ్యా

90. నేనల్లప్పుడూ యోహోవను 

91. మనసెరిగిన ఎసయ్యా

92. ఎవరు చూపించలేని 

93. కళ్ళాలోన కన్నీరెందుకు

94. నాదంటూ లోకాన

95. నన్ను గన్నయ్య రావె నాయెసు

96. మారని దేవుడవు నీవెనయ్యా

97. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము 

98. నాకు ఆధారమైన ఎసయ్యా

99. ఏసయ్యా నీ ప్రేమ నా సొంతము

100. తండ్రి దేవ తండ్రి దేవా

101. నీ దయలో నీ కృపలో

102. విలువలేని నా జీవితం

103. రాజా నీ భవనములో

104. చూచున్న దేవుడవు 

105. ప్రార్ధనా శక్తి నాకు కావలయ్యా  

106. నీవు లేకుండా నేనుండాలేను

107.   నిర్బరము కలిగి దైర్యముగుండు

108. నేను కూడ ఉన్నానయా

109. నేను ఓడిపోనయ నా పక్షనుండగా

110. ఏమివ్వగలను ఎసయ్యా

111. ఎవరు లేరయ్యా నె ఒంటరి దాననయ్యా

112. నా తండ్రి నన్ను మన్నించు

133. నిను పోలిన వారెవరు

113. నను పిలచిన దేవా

114. ఎంత ప్రేమా ఎంత ప్రేమయా

115. నా తోడు నాకుండగా

116. భరియించలేను నీ మౌనము

117. బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా

118. ఆశ పడకు ఈ లోకం కోసం

119. ప్రేమలో పడ్డాను

120. అందరు నన్ను విడచినా

121. నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక

122. నీ రూపం నాలోన 

123. దుర్ధినములు రాకముందే

124. గమ్యం చేరాలని

125. ఎడబాయని నీ కృపా

126. ఎవరయ్యా నీవు

127. ఎసయ్యా నిన్ను చూడలని ఆశ

128. నీ మాట నా పాటగా

129. నా బ్రతకు దినములు

130. ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకములో

131. నా ఉపవాస ప్రార్ధనలో

132. చెమ్మగిల్లు కల్లలోన

133. ఆకాశమందు నీవు తప్ప

134. కమ్మని బహు కమ్మని

135. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను 

136. అంత్య దినమందు దూత

137. అందాల తార

138. అంబరానికి అంటేల సంబరాలతో

139. భారత దేశమా ఏసుకె

140. ఎందుకో నన్నింత నీవు

141. ప్రేమించెద ఏసు రాజ

142. ఊహించలేని మేలులతో

143. నా యేసు నాధా

144. నేనైమనా ప్రభువా

145. ప్రేమ ప్రేమ ఎసయ్య ప్రేమ

146. భేదం ఏమి లేదు

147. స్తోత్రం చెల్లింతుము

148. పునరుద్ధానుడా విజయశీలుడా

149. అంత్యకాల అభిసేకం 

150. వేటగాని ఉరిలో నుండి

151. నా జీవిత కాలమంతా

152. నా దీపము ఏసయ్యా

153. వందనం ఏసయ్యా

154. నీవె నా ఔషదం


 

Post a Comment

0 Comments